Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky CBDčko, s.r.o. – internetový prodej zboží spotřebitelům (B2C) a podnikatelům (B2B)

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží (dál jen „VOP“ nebo „Obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi společností CBDčko s.r.o., IČO: 08355576, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 317542, jako prodávajícím (dál jen „Prodávající“), a kupujícím a/nebo objednatelem spotřebitelem a/nebo podnikatelem (dál jen „Kupující“), a to při nákupu zboží dle aktuální nabídky Prodávajícího (dále jen „Zboží“), realizovaného prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce cbdcko.cz (dále jen „Internetový obchod“).

 2. Spotřebitelem se pro účely těchto VOP rozumí každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „Spotřebitel“).

 3. Podnikatelem se pro účely těchto VOP rozumí každý, kdo není Spotřebitelem a smlouvu uzavírá při výkonu nebo v souvislosti se svou výdělečnou a/nebo podnikatelskou činností (dále jen „Podnikatel“).

 4. Tyto Obchodní podmínky se užijí pro všechny smlouvy o koupi Zboží uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, není-li Prodávajícím písemně stanoveno jinak. Tyto VOP se neuplatní na smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, se kterým uzavřel Prodávající jakoukoli smlouvu před účinností těchto Obchodních podmínek. Uzavřením smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím se Obchodní podmínky stávají nedílnou součástí smlouvy, avšak odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 5. Koupí Zboží nevznikají Kupujícímu žádná práva k ochranným známkám, obchodním názvům, autorským dílům či jiným právům duševního vlastnictví Prodávajícího.

 6. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou Podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Poptávka Kupujícího po Zboží učiněná Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu se považuje za návrh Kupujícího na uzavření smlouvy o koupi Zboží (dále jen „Objednávka“) dle těchto Obchodních podmínek.

 2. Kupující provede Objednávku vložením Zboží do košíku Internetového obchodu, potvrzením výběru Zboží a jeho množství, dále výběrem způsobu dopravy, platby a zadáním osobních a fakturačních údajů. Před potvrzením objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil (dále jen „Shrnutí objednávky“). Stisknutím tlačítka „objednat“ dojde k závaznému odeslání Objednávky.

 3. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a výslovné potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito VOP.

 4. Objednávku nelze učinit, pokud Kupující neuvede veškeré ve formuláři Internetového obchodu požadované údaje a pokud nepotvrdí, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

 5. K uzavření smlouvy o prodeji Zboží mezi Kupujícím a prodávajícím (dále jen „Smlouva“) dochází v okamžiku, kdy Prodávající odešle oznámení o odeslání Zboží. Automatické oznámení o přijetí Objednávky zaslané e-mailem nepředstavuje přijetí Objednávky.

 6. Nestanoví-li tyto Obchodní podmínky něco jiného, lze Smlouvu uzavřenou shora popsaným postupem měnit nebo rušit pouze písemnou dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím a/nebo ze zákonných důvodů. Za písemnou formu komunikace se pro účely těchto VOP považuje rovněž forma e-mailové komunikace s využitím e-mailové adresy Kupujícího, uvedené v Objednávce, nebo jiné elektronické komunikace, pokud takovouto možnost Prodávající výslovně připouští.

 7. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně Objednávku nebo její část odmítnout a/nebo zrušit uzavřenou Smlouvu (částečné nebo úplné odstoupení od Smlouvy) zejména v těchto případech: 

  1. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává v rozsahu potřebném pro splnění objednávky; nebo
  2. cena zboží u dodavatele se po odeslání Objednávky výrazným a nepředvídatelným způsobem změnila;
  3. Smlouva byla uzavřena na neobvyklé množství Zboží, neobvykle nízkou či vysokou cenu, při technické či softwarové chybě e-shopu;
  4. Prodávající nemůže splnit jiný požadavek uvedený v Objednávce a/nebo ve Smlouvě.
 8. O postupu dle předchozího odstavce bude Prodávající Kupujícího neprodleně písemně informovat, přičemž požadavek písemné formy je splněn, bude-li oznámení Kupujícímu zasláno na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl v Objednávce. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu a Objednávka nebo Smlouva byla zcela nebo z části Prodávajícím zrušena, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na uvedenou adresu, a k uzavření Smlouvy nedojde, příp. uzavřená Smlouva bude od počátku zcela nebo částečně zrušena.

 9. Prezentace Zboží v Internetovém obchodě nepředstavuje veřejnou nabídku na uzavření smlouvy a Prodávající není povinen uzavřít jakoukoli smlouvu ohledně prezentovaného Zboží.

III. Zákaznický účet

 1. Kupující je oprávněn si na webové adrese www.cbdcko.cz/registrace zřídit uživatelský účet pro objednávání Zboží od Prodávajícího (dále jen „Zákaznický účet“).

 2. Při zřizování Zákaznického účtu je Kupující povinen uvádět pouze správné a pravdivé údaje. Údaje zadané v Zákaznickém účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Zákaznickém účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

 3. Přístup k Zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem (dále jen „Přístupové údaje“). Kupující je povinen Přístupové údaje přiměřeně chránit a neumožnit třetím osobám přístup do jeho Zákaznického účtu. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za jakoukoli škodu, která mu vznikla nebo může vzniknout v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby k Zákaznickému účtu a/nebo jeho zneužitím, zejména v případě Prozrazení přístupových údajů.

 4. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu Prodávajícího informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či neoprávněné zpřístupnění svého Zákaznického účtu.

 5. Prodávající může Zákaznický účet kdykoli zrušit, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Zákaznický účet nevyužívá déle než 1 rok, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně VOP), a to i bez předchozího upozornění.

 6. Kupující bere na vědomí, že Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. Cena Zboží a náklady na dodání

 1. Minimální hodnota objednávky v Internetovém obchodu je 300 Kč včetně DPH.

 2. Cena Zboží je uvedena v korunách českých včetně DPH a je zveřejněna v aktuální nabídce Prodávajícího v Internetovém obchodě. Vedle ceny zboží je Kupující rovněž povinen uhradit náklady na balení a dopravu zboží, příp. náklady na zprostředkování platby, to vše ve výši dle aktuální nabídky Internetového obchodu v době při odeslání Objednávky. Není-li dále uvedeno něco jiného, cenou se rozumí cena Zboží včetně veškerých nákladů dle tohoto odstavce (dále jen „Cena“).

 3. V případě, že je uvedená cena Zboží zjevně chybná v důsledku chyby na straně Prodávajícího způsobené interním informačním systémem a/nebo zaměstnancem Prodávajícího, a to zejm. pokud je cena na první pohled nesprávná, přebývá nebo chybí jedna či více cifer a/nebo výše slevy přesahuje 50 % ceny Zboží, aniž by bylo zboží součástí zvláštní marketingové kampaně nebo ve výprodeji, je Prodávající oprávněn odmítnout Objednávku obsahující takto nesprávné údaje nebo i odstoupit od Smlouvy.

 4. Slevu z Ceny, je-li Prodávajícím nabízena, lze uplatnit jen za podmínek a způsobem výslovně uvedeným v aktuální nabídce Internetového obchodu v době odeslání Objednávky.

V. Platební podmínky

 1. Cena bude Kupujícím zaplacena jedním z následujících způsobů: 

  1. bezhotovostně on-line platební kartou před odesláním Zboží Kupujícímu;
  2. bezhotovostně on-line bankovním převodem dle pokynů uvedených v Potvrzení objednávky před odesláním Zboží Kupujícímu;
  3. dobírkou při doručení Zboží (placeno u přepravce Zboží v hotovosti nebo platební kartou podle možností přepravce);
  4. na základě vystavené faktury se splatností 14 dní, není-li uvedeno jinak, v případě, že Kupujícím je podnikatel (tento způsob platby není umožněn Spotřebitelům).
 2. Zboží zůstává do úplného zaplacení Ceny vlastnictvím Prodávajícího.

 3. Jednotlivé způsoby platby mohou být Internetovým obchodem trvale nebo dočasně omezeny nebo vyloučeny. Platba dobírkou není umožněna při dodání Zboží na doručovací adresu mimo Českou republiku.

 4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 

 5.  V případě platby na základě vystavené faktury se Kupující zavazuje uhradit fakturovanou částku do 14 dní po obdržení Zboží.

 6. V případě prodlení Kupujícího s platbou Ceny bude Kupujícímu za druhou a každou další upomínku k platbě účtován paušální poplatek za odeslání upomínky ve výši 300,- Kč, který je Kupující povinen uhradit spolu se všemi případnými náklady, které mohou Prodávajícímu vzniknout v souvislosti s vymáháním dluhu (včetně mimosoudních nákladů inkasní společnosti nebo právního zástupce).

VI. Dodání Zboží

 1. Zboží bude Kupujícímu dodáno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či přepravní službou, a to: 

  1. prostřednictvím společnosti Zásilkovna s.r.o. na doručovací adresu nebo na výdejní místo;
  2. prostřednictvím společnosti GLS na doručovací adresu nebo na výdejní místo;
  3. prostřednictvím společnosti PPL s.r.o. na doručovací adresu;
  4. vydáním ve výdejním místě Prodávajícího
 2. Jednotlivé způsoby dodání mohou být trvale nebo dočasně omezeny nebo vyloučeny.

 3. Je-li zboží dodáváno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či přepravní službou (dále jen „Dopravce“), usiluje Prodávající o jeho předání k dopravě v co nejkratším čase, zpravidla do 2 až 3 pracovních dní od přijetí Objednávky. Prodávající garantuje, že zboží nebude předáno k Dopravě později než 30 dní od obdržení Objednávky.

 4. O předání Zboží k dopravě a/nebo o možnosti jeho převzetí ve výdejním místě Prodávajícího (dále jen „Odeslání“) je Kupující informován prostřednictvím e-mailové či SMS zprávy. Prodávající neodpovídá za jakékoli prodlení způsobené Dopravcem.

 5. Zboží je dopravováno výhradně na adresy v České republice a na Slovensku; do jiných zemí může Prodávající Zboží zaslat pouze na základě zvláštní dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím za výslovně sjednaných podmínek.

 6. Při převzetí Zboží od Dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit Dopravci a taková poškození vytknout v předávacím protokolu Dopravce. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky je Kupující povinen odmítnout převzetí zásilky od Dopravce a uvést tyto skutečnosti v předávacím protokolu Dopravce.

 7. Je-li Zboží dodáváno na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen při dodání Zboží převzít, v opačném případě je Kupující povinen k úhradě vícenákladů vzniklých v souvislosti s nepřevzetím Zboží.

 8. Kupující není oprávněn odmítnout převzetí Zboží bez uvedení důvodu. V případě, že tak kupující učiní, je Kupující povinen k úhradě vícenákladů v souvislosti s tím vzniklých. Odmítne-li Kupující k výzvě Prodávajícího Zboží převzít, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat úhradu nákladů spojených s přepravou a uskladněním Zboží. Bylo-li zboží zaplaceno předem, je Prodávající oprávněn jednostranně započíst tyto náklady oproti uhrazené Ceně a rozdíl vrátit Kupujícímu.

 9. Zásilka se Zbožím obsahuje rovněž daňový doklad (fakturu). Účtenka (zák. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění) je kupujícímu přiložena k zásilce se zbožím nebo je Kupujícímu zaslána elektronicky na email uvedený Kupujícím v Objednávce, vyžadují-li to příslušné právní předpisy. Kupující výslovně souhlasí s tím, že volbu způsobu vystavení účtenky učiní Prodávající, jakož i s případnou elektronickou formou účtenky, a to i ve smyslu § 26 odst. 3 zák. č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platné znění).

 10. Odmítne-li nebo neumožní-li Kupující kontrolu věku prováděnou Prodávajícím, Dopravcem, nebo jimi pověřenou třetí osobou v případě dodání zboží, pro které obecně závazné předpisy nebo podmínky Prodávajícího ve znění účinném ke dni uskutečnění objednávky vyžadují dosažení věkové hranice 18 (nebo více) let, považuje se takovéto faktické odmítnutí za splnění rozvazovací podmínky ve vztahu k příslušné kupní smlouvě, tj. objednávce jako celku, nebo její části, pro kterou je kontrola věku vyžadována, má-li Prodávající za to, že je tato část oddělitelná. Odmítnutí nebo neumožnění kontroly věku Kupujícího se současně považuje za porušení uzavřené kupní smlouvy Kupujícím a zakládá mj. právo Prodávajícího na odmítnutí dalších objednávek Kupujícího nebo jejich zrušení postupem dle čl. II. odst. 7 těchto VOP, jakož i na náhradu vzniklé škody.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá za to, že v době, kdy Kupující Zboží převzal: 

  1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a není-li zvláštního ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující důvodně očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy Prodávajícím prováděné,
  2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je Zboží v odpovídajícím množství,
  5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   

 2. Má-li Zboží vadu, která nebrání užívat Zboží k určenému účelu, je Zboží prodáváno za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného Zboží. Prodávající Kupujícího upozorní, že Zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

 3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí vyjma případů uvedených v čl. VII odst. 4 těchto Obchodních podmínek.

 4. Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady: 

  1. u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  3. u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo
  4. u Zboží, které má na obalu, návodu, či jiným způsobem vyznačenou omezenou dobu trvanlivosti, a to po uplynutí této doby;
  5. vyplývá-li to z povahy věci (Zboží).
 5. Představuje-li vada Zboží nepodstatné porušení Smlouvy, tj. zejména v případě, kdy lze Zboží bez větších obtíží v přiměřené době opravit, upravit či vyměnit za nové a dovoluje-li to povaha Zboží tak, aby mělo vlastnosti stanovené v čl. VII. odst. 7. těchto Obchodních podmínek, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

 6. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v čl. VII. odst. 7. těchto Obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze oddělitelné součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu takovéto oddělitelné součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 7. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

 8. Právo z vadného plnění (dále také jen „Reklamace“) Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží prokazatelně věděl a, že Zboží má vadu a proti této vadě nebrojil nejpozději při převzetí Zboží, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 9. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

 10. Práva z vadného plnění Kupující povinen uplatnit bezodkladně po zjištění vady u Prodávajícího a to e-mailem na adrese shop@cbdcko.cz spolu s popisem uplatňované vady Zboží, fotografií reklamovaného Zboží a kontaktními údaji Kupujícího (zejm. adresa, telefonní číslo případně e-mail).

 11. Po přezkoumání uplatněné Reklamace bude v případě jejího oprávněného uplatnění Kupujícímu vrácena Kupní cena Zboží nebo bude Zboží vyměněno dle požadavku Kupujícího.

 12. Při dodání nového Zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady Zboží původně dodané, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.

 13. V případě potřeby dalšího posouzení reklamovaného Zboží Prodávající zašle Kupujícímu štítek pro dopravu Zboží a Kupující následně předá Zboží do nejbližší pobočky Zásilkovny, případně jiného Dopravce nebo jej vyzvedne kurýr na adrese Kupujícího. Zboží musí být řádně zabaleno a důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. K danému Zboží je třeba přiložit kopii nákupního dokladu, popis uplatňované vady a kontaktní údaje Kupujícího (zejm. adresa, telefonní číslo případně e-mail).

 14. Prodávající je oprávněn k reklamaci odmítnout Zboží, které v důsledku jednání Spotřebitele nesplňuje zásady obecné hygieny.

 15. Kupujícím uplatněné právo z vady včetně případného odstranění vady bude vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práv z vady. Lhůtu 30 dnů je možné prodloužit po domluvě s Kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou.

 16. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo z vady uplatněno, co je jeho obsahem, jaký způsob vyřízení je Kupujícím požadován, a to bezprostředně po uplatnění práva z vady; pro účely potvrzení o uplatnění práv z vady se za písemnou formu považuje rovněž forma e-mailu, a to i bez zaručeného elektronického podpisu.

 17. Po vyřízení práv z vady bude Kupujícímu poskytnuto potvrzení o datu a způsobu vyřízení.

 18. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.

 19. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Spotřebitele převzetím Zboží. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Spotřebitele také v případě, že zboží neoprávněně nepřevezme nebo převzetí Zboží odmítne; neoprávněné nepřevzetí nebo odmítnutí převzetí Zboží nemá vliv na povinnost Spotřebitele k úhradě kupní ceny.

 20. Nebezpečí škody na Zboží na Podnikatele okamžikem předání Zboží prvnímu Dopravci. Podnikatel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění z přepravní smlouvy vůči Dopravci, k čemuž mu Prodávající na výzvu poskytne nezbytnou součinnost.

VIII. Odstoupení od Smlouvy Kupujícím

 1. Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (Internetový obchod, telefon apod.) je Spotřebitel oprávněn odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní od doručení Zboží. Lhůta podle věty první běží ode dne: 

  1. převzetí Zboží,
  2. převzetí poslední dodávky Zboží, je-li předmětem Smlouvy dodání několika druhů Zboží nebo dodání několika částí, nebo
  3. převzetí první dodávky Zboží, je-li předmětem Smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží. (dále jen „Den doručení“)

   

 2. Rozhodne-li se Spotřebitel využít práva na odstoupení od Smlouvy, musí odstoupení od Smlouvy doručit Prodávajícímu nejpozději do 14. dne ode Dne doručení na adresu sídla nebo prostřednictvím webového formuláře, který stáhnete ,,zde" pro odstoupení od smlouvy dostupného na webových stránkách Prodávajícího www.cbdcko.cz.

 3. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, je povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy zaslat nebo předat Zboží Prodávajícímu na adresu Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1.  Zboží je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu nepoužité, úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, nezašpiněné, včetně originálního obalu, a to ve stavu, v jakém jej převzal. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nevhodného nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se Spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 4. Odstoupí-li Spotřebitel podle čl. VIII. odst. 1., má nárok na vrácení nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu Prodávajícím nabízenému způsobu dodání Zboží.

 5. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Prodávající přijaté peněžní prostředky poté, co mu bude Zboží doručeno, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. K platbě bude užit stejný platební prostředek jako při placení kupní ceny zákazníkem, nedohodnou-li se strany jinak.

 6. Podnikatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle ustanovení čl. VIII. odst. 1. až 5. Obchodních podmínek. Podnikatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit jen ze zákonných důvodů. V případě odstoupení od smlouvy nese náklady přepravy spojené s navrácením Zboží Kupující.

 7. Kupující (ani Spotřebitel) nemůže odstoupit od smlouvy v případě důvodů uvedených v ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, a to především v případě zboží (i) vyrobeného podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, (ii) zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím nebo (iii) zboží, které v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů  není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil.

IX. Ochrana osobních údajů

 1. V souvislosti s objednáním a koupí zboží dochází ke zpracování informací, včetně osobních údajů Kupujícího Prodávajícím. Informace o Kupujícím jsou zpracovávány v souladu s platnými a účinnými zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v dokumentu Podmínky ochrany osobních údajů zveřejněném na webové adrese www.cbdcko.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju.

X. Informace pro Spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a o existenci platformy pro řešení sporů online

 1. V případě, že mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s koupí Zboží, který se nepodaří vyřešit dohodou, může Kupující – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz, Web: http://adr.coi.cz.

 2. Spotřebitel může pro řešení případných spotřebitelských sporů s Prodávajícím, které se nepodaří vyřešit dohodou, využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou:

  • adresa: Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
  • telefon: 604 903 807
  • e-mail: shop@cbdcko.cz
 2. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Odeslání Objednávky, kde Kupující výslovně vyslovil souhlas s těmito Obchodními podmínkami se považuje za poskytnutí Smlouvy a Obchodních podmínek Kupujícímu.

 3. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný v sekci „[●]“ na webových stránkách www.cbdcko.cz.

 4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování. Prodávající neposkytuje další služby po prodeji Zboží vyjma služeb explicitně Prodávajícím uváděných na jeho webových stránkách u jednotlivého Zboží.

 5. Prodávající si vyhrazuje právo změny těchto VOP bez předchozího upozornění.

 6. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 20. 4. 2024.

Používáme ověření věku Adulto Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz